Tìm hiểu lý thuyết Binary Tree (bản dịch)

Threads: Algorithms

Cây nhị phân là một cấu trúc tự nhiên. Nó có thể là rỗng (Ø) hoặc hỗn hợp của một nút gốc và hai cây con (<o, G, D>) trong đó o là nút gốc và G và D là hai cây nhị phân rời rạc (tương ứng cây con trái và cây con phải).

Nội dung bài viết

1. cây nhị phân (Binary trees)
1.1 Kiểu cây nhị phân (The Binary Tree type)
1.1.1 Thuật ngữ (Terminologie)
1.1.2 Các phép đo trên cây nhị phân (Measurements on binary trees)
1.1.3 Cây nhị phân đặc biệt (Special binary trees)
1.1.4 Xuất hiện và đánh số thứ bậc (Occurrence and hierarchical numbering)
1.2 Biểu diễn cây nhị phân (Representation of binary trees)
1.2.1 Biểu diễn động (Dynamic representation)
1.2.2 Biểu diễn tĩnh (Static representation)
1.3 Khóa học của cây nhị phân (Course of a binary tree)
1.3.1 Khóa học sâu (Deep course)
1.3.1.1 Thuật toán di chuyển ngang độ sâu tay trái (Left hand depth traversal algorithm)
1.3.1.2 Hành trình sâu của cây có nhãn biểu thị biểu thức số học (Depth journey of a labeled tree representing an arithmetic expression)
1.3.2 Khóa học chiều rộng (Width course)
2. Cây nói chung (The general trees)
2.1 Kiểu cây chung (The General Tree type)
2.2 Đại diện cho cây nói chung (Representation of general trees)
2.2.1 Biểu diễn ở dạng tĩnh-động (Representation in static-dynamic form)
2.2.2 Biểu diễn ở dạng động (Representation in dynamic form)
2.2.3 Biểu diễn dưới dạng cây nhị phân (Representation in the form of a binary tree)
2.2.4 Biểu diễn dưới dạng N-tuples (Representation in the form of N-tuples)
2.3 Khóa học của một cây nói chung (Course of a general tree)
2.3.1 Khóa học sâu (Deep course)
2.3.2 Khóa học chiều rộng (Width course)

 

Please login or register to see more...

Tags: Binary Tree

Reviews

Please login or register to comment