Python - Lập trình OOP

Threads: Python

Nội dung bài viết

A​. Lý Thuyết.
1. Lớp / đối tượng
2. Hàm __init __ ()
3. Phương thức của đối tượng
4. Từ khóa self
5. Các chức năng khác

B. Bài tập 

 

Please login or register to see more...

Tags: Python, OOP

Reviews

Please login or register to comment