Python - Inheritance (Kế thừa)

Threads: Python

Nội dung bài viết

A​. Lý Thuyết.
1. Kế thừa 
2. Thêm Hàm __init __ () cho lớp con
3. Sử dụng hàm Super()
4. Thêm thuộc tính, phương thức cho lớp con

B. Bài tập 

Please login or register to see more...

Tags: Python, Inheritance (Kế thừa)

Reviews

Please login or register to comment