Python - Functions (Hàm)

Threads: Python

Nội dung bài viết

A. Lý thuyết 
1. Tạo và gọi một hàm
2. Truyền Đối số cho hàm
B. Bài tập

Please login or register to see more...

Tags: Python, Functions

Reviews

Please login or register to comment