Python - Đọc, ghi từ màn hình

Threads: Python

Nội dung bài viết

1. Đọc số nguyên
2. Đọc số thực
3. Đọc chuỗi
4. Đọc nhiều giá trị một lúc
5. Ghi không xuống hàng
6. Ghi nhiều biến với ký tự ở giữa
7. Kết hợp giữa sep và end

 

Please login or register to see more...

Tags: Python, Đọc, ghi

Reviews

Please login or register to comment