Python - Đọc, ghi file

Threads: Python

Nội dung bài viết

A. Lý thuyết 
1. Xử lý tập tin
2. Dọc file
3. Ghi vào một tập tin đã có
4. Tạo, xóa, kiểm tra tồn tại file; xóa thư mục
B. Bài tập thực hành

Please login or register to see more...

Tags: Python, file

Reviews

Please login or register to comment