Pygame - Một số khái niệm cơ bản

Threads: PyGame

Pygame - Một số khái niệm cơ bản

1. Tọa độ pixel (Pixel Coordinates)
2. Nhắc nhở về Hàm (function), Phương thức (method), Hàm Khởi tạo (Constructor Functions) và Hàm trong Mô-đun (Functions in Modules ) và Sự khác biệt giữa Chúng
3. Surface Objects và The Window
4. Về Màu sắc (Colors)
5. Về màu trong suốt (Transparent Colors)
6. pygame.Color Objects
7. Rect Objects
8. Primitive Drawing Functions
9. Đối tượng pygame.PixelArray
10. Hàm pygame.display.update ()
11. Animation (Hoạt hình)
12. Các khung hình mỗi giây và các đối tượng pygame.time.Clock
13. Phông chữ (Font)
14. Khử răng cưa (Anti-Aliasing)
15. Âm thanh (Sound)

 

Please login or register to see more...

Tags: Python, Pygame

Reviews

Please login or register to comment