Pygame - Các bước code Puzzle Memory

Threads: PyGame

Nội dung bài viết

Bước 1. Bắt đầu xây dựng Game 
Bước 2. Thiết lập các tham số mặc định cho Game
Bước 3. Viết hàm main cho Game, khởi tạo Game (biến vẽ, giờ..)
Bước 4. Tạo dữ liệu ngẫu nhiên bảng các icon cho các hộp, đặt tiết lộ tất cả các hộp bằng False
Bước 5. Tạo hàm trò chơi bắt đầu và Lấy ngẫu nhiên tọa độ các hộp để tiết lộ
Bước 6. Trò chơi bắt đầu, tạo hiệu ứng tiết lộ các hộp lấy ở bước trước, giới thiệu các biến môi trường
# vẽ khung trò chơi với board và coveredBoxes
# vẽ icon với shape,corlor tại vị trí boxx, boxy
# vẽ hiệu ứng tiết lộ hộp với 8 ô trong boxesToReveal
# vẽ hiệu ứng bao phủ hộp với 8 ô trong boxesToCover
# lấy từ  boxes vẽ các khung trắng bao phủ với mức độ coverage
Bước 7. Vòng lặp trò chơi, bắt sự kiện, khởi tạo chưa click chuột và vẽ lại màn hình 
Bước 8. Vẽ bảng trò chơi trong vòng lặp trò chơi từ mainBoard,revealedBoxes
Bước 9. Bắt các sự kiện trò chơi để thay đổi các biến môi trường của trò chơi
Bước 10. Xử lý khi di chuyển chuột qua hộp
Bước 11. Xử lý khi Click chuột vào một hộp chưa tiết lộ
Bước 12. Xử lý trường hợp 2 hộp chọn khác nhau
Bước 13: Chiến thắng trò chơi, và cho chơi lại

 

Please login or register to see more...

Tags: Python, Pygame

Reviews

Please login or register to comment