OOP - Tìm hiểu LỚP VÀ ĐỐI TƯỢNG

Threads: OOP

LỚP VÀ ĐỐI TƯỢNG

- Trình bày phương pháp định nghĩa lớp, thành phần lớp, phạm vi truy xuất thành phần, các hàm đặc biệt của lớp: hàm bạn, hàm tạo và hàm hủy.
- Khai báo đối tượng, mảng và con trỏ đối tượng.
- Cách thức truy nhập đến các thành phần của đối tượng, con trỏ mà mảng đối tượng.
- Trình bày khái niệm thành phần tĩnh, dữ liệu và phương thức tĩnh.

Nội dung cụ thể

1. Định nghĩa Lớp
2. Thành phần đối tượng (dữ liệu và phương thức)
3. Từ khóa xác định phạm vi truy xuất
4. Con trỏ this
5. Hàm bạn
6. Hàm tạo, 
7. Hàm hủy
8. Đối tượng
9. Mảng và con trỏ
10. Toán tử tải bội (Operator overloading)
11. Thành phần tĩnh

Please login or register to see more...

Tags: OOP

Reviews

Please login or register to comment