OOP Các khái niệm cơ bản

Threads: OOP

OOP Các khái niệm cơ bản

1. Đối tượng
2. Lớp
3. Mối liên hệ giữa lớp và đối tượng
5. Tính kế thừa
6. Tính đa hình (Tính tương ứng bội)
7. Liên kết động
8. Truyền thông báo
9. Các bước giải bài toán theo OOP
10. Giới thiệu ngôn ngữ OOP

 

Please login or register to see more...

Tags: OOP

Reviews

Please login or register to comment