Nodejs - Source code quản lý Player

Threads: Nodejs

Nội dung bài viết

Bước 1. Tạo CSDL
Bước 2. Tải source
Bước 3: Cài đặt các thư viện cho project bằng npm
Bước 4: Sửa kết nối CSDL trong file app.js thành CSDL trên máy của bạn
Bước 5: Chạy chương trình

Please login or register to see more...

Tags: Nodejs

Reviews

Please login or register to comment