Laravel test code bằng Phpunit

Threads: Laravel

Laravel có 2 cách để test: Unit testing và Feature testing. Unit test cho phép chúng ta test các class model, controller,... Mục tiêu của Unit test là kiểm tra tính đúng đẵn trong các xử lý của từng đơn vị mã nguồn. Còn Feature testing cho phép bạn test api, test kết quả trả về, test chức năng, hiệu năng cũng như khả năng chịu tải của ứng dụng.
Unit Test: Ta sẽ kiểm thử các class, method,...Mục tiêu của unit testing là kiểm tra tính đúng đắn trong các xử lý của từng đơn vị mã nguồn.
Feature Test: Có thể kiểm tra một phần lớn hơn code của bạn, bao gồm cả cách một số đối tượng tương tác với nhau hoặc thậm chí là một yêu cầu HTTP đầy đủ đến JSON endpoint.

Nội dung bài viết

1. Tạo 1 test, ta sử dụng câu lệnh.

2. Để Run test ta mở cmd trong thư mục vendor/bin/phpunit chạy lệnh

3. Assertions là gì

4. Ví dụ Unitest cho Login, Register, Logout

Please login or register to see more...

Tags: Laravel, Validation

Reviews

Please login or register to comment

Post Realate

Laravel sử dụng php artisan (30/03/2020)

488  0  

Laravel Restful API (25/09/2020)

351  0