Laravel hướng dẫn cách sử dụng Validation với ví dụ cụ thể

Threads: Laravel

Validation dùng để: kiểm tra dữ liệu gửi lên từ phía người dùng có thỏa mãn điều kiện chúng ta đặt ra trước hay không. Nếu dữ liệu gửi lên thỏa điều kiện thì ta thực hiện các thao tác kế tiếp như lưu trữ vào cơ sở dữ liệu, hiển thị dữ liệu.. cho người dùng. Vd về điều kiện như tên phải >=3 và <=30 ký tự, email phải đúng định dạng.

Nội dung 

1. Ví dụ về sử dụng Validation trong Laravel

2. Các validation Hay dùng trong Laravel 

Please login or register to see more...

Tags: Laravel, Validation

Reviews

Please login or register to comment

Post Realate

Laravel sử dụng php artisan (30/03/2020)

523  0  

Laravel Restful API (25/09/2020)

384  0