HMTL Hướng dẫn sử dụng thẻ liên kết a

Threads: HMTL

HTML (Hyper Text Markup Language) là ngôn ngữ để thiết kế giao diện các trang web

1. Cú pháp Tag Link <a> 
2. Image dạng link
3. Button as a Link – Nút làm liên kết
4. Link Titles – Tiêu đề
5. Màu sắc liên kết HTML
6. Nút liên kết
7. Liên kết HTML - Tạo một Bookmark

Please login or register to see more...

Tags: HTML

Reviews

Please login or register to comment