HMTL Hướng dẫn sử dụng thẻ Hình ảnh Image

Threads: HMTL

HMTL Hướng dẫn sử dụng thẻ Hình ảnh Image

1. Cú pháp hình ảnh HTML
2. Thuộc tính alt
3. Kích thước hình ảnh - Chiều rộng và chiều cao
4. Hình ảnh trong thư mục khác
5. Hình ảnh dưới dạng một liên kết
6. Hình ảnh nổi
7. Trình đọc màn hình HTML
8. Bản đồ hình ảnh HTML -HTML Image Maps
9. HTML Background Images
10. Background cover
11. Background Stretch
12. HTML Picture Element

 

Please login or register to see more...

Tags: HTML

Reviews

Please login or register to comment