HMTL Hướng dẫn sử dụng thẻ Bảng Table

Threads: HMTL

HMTL Hướng dẫn sử dụng thẻ Bảng Table

1. Giới thiệu thẻ HTML Tables
2. Border HTML - Thêm viền
3. Bảng HTML - Viền thu gọn (Collapsed Borders)
4. HTML Table - Adding Cell Padding
5. HTML Table - Left-align Headings
6. HTML Table - Adding Border Spacing
7. HTML Table - Cells that Span Many Columns (gộp cột)
8. HTML Table - Cells that Span Many Rows (gộp dòng)
9. HTML Table - Adding a Caption

 

Please login or register to see more...

Tags: HTML

Reviews

Please login or register to comment