HMTL giới thiệu về sử dụng CSS

Threads: HMTL

Nội dung bài viết

1. HTML Styles - CSS
2. HTML Colors
3. Font – Phông chữ CSS
4. Border – Viền CSS
5. Padding – Đệm CSS
6. CSS Margin  – Lề
7. Thuộc tính id
8. Class – Thuộc tính lớp
9. External References – Tài liệu tham khảo bên ngoài

 

Please login or register to see more...

Tags: HTML

Reviews

Please login or register to comment