HMTL giới thiệu về HMTL và các khái niệm cơ bản

Threads: HMTL

HTML (Hyper Text Markup Language) là ngôn ngữ để thiết kế giao diện các trang web

HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language
HTML mô tả cấu trúc của một trang web
HTML bao gồm một loạt các phần tử
Các phần tử HTML cho trình duyệt biết cách hiển thị nội dung
Các phần tử HTML được thể hiện bằng Tag (thẻ)
Tag HTML gắn nhãn các phần nội dung như "tiêu đề", "đoạn văn", "bảng", v.v.
Các trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để hiển thị nội dung của trangNội dung bài viết

1. Ví dụ và giải thích các thẻ cơ bản trong trang HTML
2. Html Tag (thẻ HMTL)
3. HTML Elements (phần tử HMTL)
4. Element Antribute (Thuộc tính của phần tử)
5. Event HTML (Sự kiện trong HMLT)

Lịch sử phát triển HTML

Năm

Phiên bản

1989

Tim Berners-Lee invented www

1991

Tim Berners-Lee invented HTML

1993

Dave Raggett drafted HTML+

1995

HTML Working Group defined HTML 2.0

1997

W3C Recommendation: HTML 3.2

1999

W3C Recommendation: HTML 4.01

2000

W3C Recommendation: XHTML 1.0

2008

WHATWG HTML5 First Public Draft

2012

WHATWG HTML5 Living Standard

2014

W3C Recommendation: HTML5

2016

W3C Candidate Recommendation: HTML 5.1

2017

W3C Recommendation: HTML5.1 2nd Edition

2017

W3C Recommendation: HTML5.2

Please login or register to see more...

Tags: HTML

Reviews

Please login or register to comment