HMTL giới thiệu các thẻ cơ bản

Threads: HMTL

HTML (Hyper Text Markup Language) là ngôn ngữ để thiết kế giao diện các trang web

1. HTML Headings
2. HTML Paragraphs
3. HTML Styles
4. HTML Text Formatting (định dạng văn bản)
5. HTML Quotation and Citation Elements
6. Thẻ nhận xét HTML 

 

Please login or register to see more...

Tags: HTML

Reviews

Please login or register to comment