C++ Xử lý Chuỗi

Threads: C++

 Hướng dẫn học C++ từ Cơ bản đến nâng cao 

Nội dung bài viết

I. LÝ THUYẾT

Thư viện: #include<string.h>

II. BÀI TẬP
BT1. Chuyển ký tự sang số
BT2. Lấy độ dài chuỗi.
BT3. Sử dụng các hàm
BT4. Tính tổng, hiệu 2 số lớn sử dụng hàm
BT5. So sanh hai chuỗi a, b có bằng nhau không sử dụng hàm.

Please login or register to see more...

Tags: C++

Reviews

Please login or register to comment