C++ Ví dụ về Kế thừa trong lập trình OOP

Threads: C++

 Hướng dẫn học C++ từ Cơ bản đến nâng cao 

Source code C++ về tính kế thừa trong lập trình OOP

Sources
+ main.cpp
+ rectangle.cpp
+ shape.cpp
+ triangle.cpp
Headers
+ rectangle.h
+ shape.h
+ triangle.h

Please login or register to see more...

Tags: C++

Reviews

Please login or register to comment