C++ tính kế thừa (Inheritance) trong OOP

Threads: C++

 Hướng dẫn học C++ từ Cơ bản đến nâng cao 

Nội dung bài viết

I. LÝ THUYẾT
1. Tính Kế thừa
2. Kế thừa nhiều cấp
3. Đa kế thừa 

II. BÀI TẬP   
BT1. Xây dựng chương trình Quản lý sinh viên, giáo viên
BT2. Xây dựng chương trình quản lý Động vật
BT3. Xây dựng chương trình quản lý thư viện

Please login or register to see more...

Tags: C++, OOP

Reviews

Please login or register to comment