C++ tính đóng gói (Encapsulation) trong OOP

Threads: C++

 Hướng dẫn học C++ từ Cơ bản đến nâng cao 

Nội dung bài viết

I. LÝ THUYẾT
1. Tính Đóng gói
2. Phạm vi truy cập thuộc tính, phương thức trong Class

II. BÀI TẬP 
BT1. Xây dựng lớp Encapsulation có các thuộc tính có các phạm vi truy cập khác nhau

Please login or register to see more...

Tags: C++, OOP

Reviews

Please login or register to comment