C++ tính đa hình (Polymorphism) trong OOP

Threads: C++

 Hướng dẫn học C++ từ Cơ bản đến nâng cao 

Nội dung bài viết

I. LÝ THUYẾT
1. Tính đa hình
2. Tìm hiểu về ghi đè (override)
3. Tìm hiểu về nạp chồng (overload)
4. Nạp chống toán tử (overload Operator)

II. BÀI TẬP
BT1. Xây dựng chương trình Quản lý lương cán bộ.

Please login or register to see more...

Tags: C++, OOP

Reviews

Please login or register to comment