C++ Sử dụng Structure trong C++

Threads: C++

I. LÝ THUYẾT
1. Structure trong C++ là gì
2. Mảng cấu trúc 
3. Con trỏ cấu trúc 

II. BÀI TẬP 
BT1. Đọc và xuất danh sách học sinh, sử dụng structure trong C++
BT2. Sắp xếp danh sách học sinh theo điểm trung bình.

Please login or register to see more...

Tags: C++

Reviews

Please login or register to comment