C++ OpenGL Source code game Snake - (P6) Snake ate Food & Tăng điểm

Threads: OpenGL/GLUT

Nội dung 

1. Tăng điểm khi Snake ate Food

2. Gameover khi Snake đụng tường

Biến extern

Có thể định nghĩa 1 biến global trong 1 file (.c/.cpp/.h) và truy cập biến này từ 1 file (.c/.cpp/.h) khác. Để làm điều này, biến phải được khai báo ở cả 2 file và từ khóa extern được thêm trong lần khai báo thứ 2

 

Please login or register to see more...

Tags: C++, Game Snake

Reviews

Please login or register to comment