C++ Mảng một chiều, đa chiều, ma trận

Threads: C++

 Hướng dẫn học C++ từ Cơ bản đến nâng cao 

Nội dung bài viết

I. LÝ THUYẾT
1. Array là gì
2. Cấu trúc khai báo
3. Ưu, nhược điểm của Array

II. BÀI TẬP

BT1: Viết hàm nhập, xuất mảng 1 chiều các số thực
BT2: Viết hàm nhập, xuất mảng 2 chiều các số thực
BT3: Tính tổng các hàng, cột, đường chéo của Ma trận
BT4: Viết chương trình C++ để nhập và hiển thị tam giác Pascal
BT5: Viết chương trình C++ sắp xếp và in mảng theo thứ tự tăng dần.
BT6: Viết hàm liệt kê các giá trị chẵn trong mảng 1 chiều các số nguyên

Please login or register to see more...

Tags: C++

Reviews

Please login or register to comment