C++ Lập trình Hướng đối tượng OOP

Threads: C++

 Hướng dẫn học C++ từ Cơ bản đến nâng cao 

Nội dung bài viết

I. LÝ THUYẾT
1. Lập trình OOP
2. Các lớp / đối tượng C ++
3. Phương thức của Class
4. Hàm khởi tạo của class
5. Hàm hủy

II. BÀI TẬP
BT1: Xây dựng lớp thời gian Time.
BT2: Xây dựng lớp Date.
BT3: Thực hiện một lớp String.
BT4: Xây dựng lớp Sinhvien để quản lý họ tên sinh viên.
BT5. Viết chương trình quản lý hóa đơn
BT6. Xây dựng lớp Stack

 

Please login or register to see more...

Tags: C++, OOP

Reviews

Please login or register to comment