C# Kế thừa, ghi đè, từ khóa base trong lập trình hướng đối tượng

Threads: C#

Nội dung bài viết

1. Kế thừa trong OOP
2. Ghi đè phương thức và từ khóa base
3. Bài tập

 

Please login or register to see more...

Tags: C#, OOP, Overriding

Reviews

Please login or register to comment