C# Đa hình và ghi đè trong lập trình OOP

Threads: C#

Nội dung bài viết

1. Đa hình là gì
2. Ghi đè phương thức lớp cha 
3. Ví dụ sử dụng virtual và override

 

Please login or register to see more...

Tags: C#, OOP, Polymorphism, Overriding

Reviews

Please login or register to comment