C++ IO Stream để đọc và ghi file

Threads: C++

 Hướng dẫn học C++ từ Cơ bản đến nâng cao 

Nội dung bài viết

I. LÝ THUYẾT
1. Thư viện đọc, xuất từ file
2. Các hàm thường xử dụng: 

II. BÀI TẬP 
BT1. Sử dụng Fopen 
BT2. đọc xuất từ file sử dụng stido.h với fopen 
BT3. Sử dụng Freopen 
BT4. Sử dụng Perror 
BT5. Sử dụng ferror  
BT6. Sử dụng fgetc 
BT7. Sử dụng Fputc 
BT8. Sử dụng Fputs  
BT9. Sử dụng Fgets 
BT10. Sử dụng Feof 
BT11. Tính tổng hai số a,b đọc từ file và xuất kết quả ra file

Please login or register to see more...

Tags: C++, OOP

Reviews

Please login or register to comment