C++ - Hash Table (Bảng băm) lý thuyết và bài tập

Threads: C++

Hướng đẫn học C++ từ Cơ bản đến nâng cao 

Nội dung bài viết

I. LÝ THUYẾT
1. HashTable (bảng băm) là gì
2. Các hàm Hash Function cơ bản
3. Xử lý va chạm (collision)

II. BÀI TẬP
1.  Sử dụng HashTable và xử lý va chạm với Chuỗi (Chaining)​
2.  Sử dụng HashTable và xử lý va chạm với địa chỉ mở (Open Addressing Linear Probing)

 

Please login or register to see more...

Tags: C++

Reviews

Please login or register to comment