C++ Hàm - Chương trình con, Cách truyền tham số cho hàm && Phạm vi biến

Threads: C++

 Hướng dẫn học C++ từ Cơ bản đến nâng cao 

Nội dung bài viết

I. LÝ THUYẾT
1. Hàm - Chương Trình Con
2. Cách truyền tham số cho hàm: Tham trị, tham chiếu, con trỏ
3. Truyền mảng cho hàm
4. Phạm vi biến

II. BÀI TẬP
BT1: Viết hàm xuất mảng
BT2: Tính biểu thức đơn giản, dùng hàm để viết.
BT3: Viết chương trình tìm số lớn nhất, số nhỏ nhât, trong 3 số thực a, b, c
BT4. Viết chương trình C++ để tính giai thừa của một số nguyên dương
BT5. Sử dụng khái niệm truyền mảng tới hàm để tính T=giá trị trung bình của các giá trị nguyên
BT6. Tìm vị trí số hoàn thiện lớn nhất trong mảng 1 chiều các số nguyên.

Please login or register to see more...

Tags: C++

Reviews

Please login or register to comment