C++ Exceptions xử lý ngoại lệ

Threads: C++

 Hướng dẫn học C++ từ Cơ bản đến nâng cao 

Nội dung bài viết

I. LÝ THUYẾT
1. Exceptions (ngoại lệ)
2. try và catch
3. Xử lý mọi loại ngoại lệ (...)

II. BÀI TẬP
BT1. So sánh 2 chuỗi ngày tháng. 
BT2. kiểm tra định dạng các dữ liệu nhập vào có đúng không.

Please login or register to see more...

Tags: C++, OOP

Reviews

Please login or register to comment