C++ Danh sách liên kết (Linked List)

Threads: C++

 Khóa học C++ từ Cơ bản đến nâng cao 

Nội dung bài viết

I. LÝ THUYẾT
1. Danh sách liên kết là gì
2. Single linked list

II. BÀI TẬP
BT1: Nhập dữ liệu cho các sinh viên (dùng cấu trúc danh sách liên kết đơn).
BT2. In ra danh sách sinh viên có sắp xếp vị thứ theo điểm trung bình từ lớn đến nhỏ dùng danh sách liên kết đơn.

 

Please login or register to see more...

Tags: C++

Reviews

Please login or register to comment