C++ Con trỏ và cấp phát động

Threads: C++

 Khóa học C++ từ Cơ bản đến nâng cao 

Nội dung bài viết

I. LÝ THUYẾT
1. Con trỏ (pointer) là gì
2. Cấp phát động với new và delete

II. BÀI TẬP
BT1. Thực hiện 3 cách khác nhau để truyền các đối số C ++ cho một hàm
BT2. Truy cập các phần tử trong mảng Array bằng biến con trỏ
BT3. Thực hiện các phép tính ++, --, +, – đối với con trỏ và in kết quả ra màn hình.
BT4. Gán con trỏ giá trị rỗng.

Please login or register to see more...

Tags: C++

Reviews

Please login or register to comment