Binary Tree - Binary Search Tree

Threads: Algorithms

Nội dung bài viết:

A. Binary Search Tree
1. Cây tìm kiếm nhị phân (BST)
2. Tạo một danh sách được sắp xếp với các nút của cây tìm kiếm nhị phân
3. Xóa nút trên cây nhị phân tìm kiếm

B. Balanced BST
1. Cây nhị phân được cân bằng (balanced binary tree)
2. Tạo Balanced BST từ danh sách đã sắp xếp
3. Đếm các nút BST nằm trong một phạm vi nhất định
4. Thêm nút vào cây (insertion at the leaf & Root insertion)
+ Insertion at the leaf
+ Rotate BST
+ Root insertion

C. Bintreesize 
1. Bintreesize là gì
2. Insert và update Size của Tree
3. Median – Median value trong BST
4. Tìm giá trị thứ k trong cây BST
5. Tìm giá trị trung bình trong cây BST

Please login or register to see more...

Tags: Binary Tree, Binary Search Tree, BST

Reviews

Please login or register to comment