Asp.net Core tùy chỉnh User trong Identity

Threads: Asp.NET Core

Nội dung bài viết

1. Thêm Auth lúc tạo Project luôn, rồi tùy chỉnh Auth lại sau
2. Sau khi tạo Project mới thêm Auth rồi tùy chỉnh Auth
3. Tùy chỉnh thuộc tính cho User, thêm Controller, View để tùy chỉnh Auth
4. Thêm quản lý Employee có gắn middleware Auth

Lưu ý: Phải dùng migration để cập nhật DB

PM> Add-Migration Ten_Migration
PM> Update-Database
 

Please login or register to see more...

Tags: Asp.net Core

Reviews

Please login or register to comment