Asp.net Core tìm hiểu về Entity framework Core

Threads: Asp.NET Core

Asp.net Core tìm hiểu về Entity framework Core (Microsoft.EntityFrameworkCore)
Bạn có thể tải cả soucre về để tham khảo

https://drive.google.com/open?id=10BWKgH37kkdQuGteDTFQBTiDBiimVSzh

Lưu ý bạn tạo DB bằng lệnh:

PM>Update-Database

 

Please login or register to see more...

Tags: Asp.net Core

Reviews

Please login or register to comment