Asp.net Core Tạo project MVC tích hợp authentication bằng Identity, tích hợp EF Core

Threads: Asp.NET Core

Asp.net Core Hướng dẫn tạo project MVC tích hợp authentication bằng Identity, tích hợp EF Core.

Bài này chúng ta sẽ dùng 02 Context để kết nối DB:

+ ApplicationDbContext.cs: project tự tạo để quản lý Auth

+ SchoolContext.cs: chúng ta tạo để quản lý các bảng dữ liệu khác.

Đặt tên project là School

Please login or register to see more...

Tags: Asp.net Core

Reviews

Please login or register to comment