Asp.net Core Các lệnh sử dụng Migration

Threads: Asp.NET Core

Migration là kỹ thuật trong việc tương tác với cơ sở dữ liệu, theo đó việc thay đổi về cấu trúc CSDL ở code sẽ được cập nhật lên CSDL đảm bảo dữ liệu đang tồn tại không bị mất, lịch sử (phiên bản) cập nhật được lưu lại sau mỗi lần cập nhật.

Please login or register to see more...

Tags: Asp.net Core

Reviews

Please login or register to comment