API Tiki

Threads: API TMĐT

https://open.tiki.vn/#overview

- Giới thiệu về API tiki: https://open.tiki.vn/#overview 

B1. Đăng ký liên kết tài khoảng cho seller https://open.tiki.vn 

Vào Thông tin nhà bán / Cài đặt mô hình vận hành/ Kết nối kênh bán hàng khác/ lấy tham số kết nối.

B2. Test kết nối thử sử dụng POSTMAN

https://api-sandbox.tiki.vn/integration/v1/sellers/me

https://api.tiki.vn/integration/v1/sellers/me 


 

 

Please login or register to see more...

Tags: API Tiki

Reviews

Please login or register to comment