Lê Giang Phong (phong)

  55   456   8  

Unity

Unity - Tạo, chỉnh sửa Sprites (19/04/2020)

19/04/2020   33  0  

Unity Giới thiệu về Unity, tạo project trên Unity (19/04/2020)

19/04/2020   250  0  

Guitar

Guitar Hướng dẫn Solo Kiss the rain (07/05/2020)

07/05/2020   265  0  

LibGDX

LibGDX Ch05 Starfish Collector - Text and User Interfaces (04/08/2020)

04/08/2020   192  0  

LibGDX Giao diện người dùng (User Interfaces) (04/08/2020)

04/08/2020   188  0  

LibGDX Ch04 Shoot-em-up (03/08/2020)

03/08/2020   191  0  

LibGDX Xử lý đầu vào (Discrete Input) (01/08/2020)

01/08/2020   199  0  

LibGDX Giới thiệu Game Shoot-em-up (01/08/2020)

01/08/2020   183  0  

Xem Bói

Tìm hiểu về thiên can, địa chi (26/03/2021)

26/03/2021   38  0  

Hướng dẫn sắp xếp tứ trụ (26/03/2021)

26/03/2021   38  0  

Tìm hiểu về Đại vận, Tiểu vận (26/03/2021)

26/03/2021   37  0  

Tìm hiểu về Thời gian và Cách cục (26/03/2021)

26/03/2021   37  0  

Tìm hiểu về Thập Thần (26/03/2021)

26/03/2021   37  0  

HMTL

HMTL Hướng dẫn sử dụng thẻ Bảng Table (26/04/2020)

26/04/2020   297  0  

HMTL Hướng dẫn sử dụng thẻ Hình ảnh Image (26/04/2020)

26/04/2020   302  0  

HMTL Hướng dẫn sử dụng thẻ liên kết a (26/04/2020)

26/04/2020   309  0  

HMTL giới thiệu về sử dụng CSS (26/04/2020)

26/04/2020   293  0  

HMTL giới thiệu các thẻ cơ bản (25/04/2020)

25/04/2020   317  0  

HMTL giới thiệu về HMTL và các khái niệm cơ bản (25/04/2020)

25/04/2020   325  0  

CSS

CSS Định dạng input ngày bằng CSS (08/01/2021)

08/01/2021   99  0  

CSS Thuộc tính display (21/05/2020)

21/05/2020   27  0  

CSS Thuộc tính float và clear (21/05/2020)

21/05/2020   295  0  

CSS Thuộc tính position (12/05/2020)

12/05/2020   346  0  

English4Kids

DẠY TIẾNG ANH CHO BÉ TẠI NHÀ TỪ 3 ĐẾN 5 TUỔI (31/05/2020)

31/05/2020   212  0  

DẠY TIẾNG ANH CHO BÉ TỪ 0 -3 TUỔI (31/05/2020)

31/05/2020   211  0  

Math Theory

Transformations (10/04/2020)

10/04/2020   322  0  

Interior and Exterior Angles (10/04/2020)

10/04/2020   294  0  

Computer Architecture

KTMT Chuyển đổi các hệ đếm (01/06/2020)

01/06/2020   219  0  

Symfony

Symfony - Tạo dự án quản lý sim đơn giản (01/10/2020)

01/10/2020   144  0  

Symfony - Tìm hiểu file .evn (29/09/2020)

29/09/2020   138  0  

Symfony - sử dụng Twig (29/09/2020)

29/09/2020   144  0  

Symfony - lớp Form (29/09/2020)

29/09/2020   143  0  

Symfony - Controller (29/09/2020)

29/09/2020   141  0  

Symfony - Lớp Repository (29/09/2020)

29/09/2020   144  0  

Lập Bảng Tính (Excel)

Bài 6: Định dạng theo điều kiện (05/03/2021)

05/03/2021   52  0  

Bài 5: Tạo đồ thị và In bảng tính (05/03/2021)

05/03/2021   53  0  

Bài 4: Khai thác cơ sở dữ liệu (29/01/2021)

29/01/2021   83  0  

Bài 3: Sử dụng hàm (11/12/2020)

11/12/2020   205  0  

Bài 2: Nhập và định dạng bảng tính (04/12/2020)

04/12/2020   153  0  

Bài 1: Thao tác cơ bản trên MS Excel (25/11/2020)

25/11/2020   199  0  

Quảng Cáo

Tìm hiểu về nền tảng Share2You.net (01/04/2021)

01/04/2021   22  0  

Xây dựng hệ thống viết bài với Share2You.net (25/03/2021)

25/03/2021   35  0  

JavaScript

Javascript RegEx (28/11/2020)

28/11/2020   119  0  

Javascript tìm hiểu về ES6 (30/09/2020)

30/09/2020   164  0  

JavaScript Events (28/05/2020)

28/05/2020   211  0  

JavaScript Arrays (28/05/2020)

28/05/2020   216  0  

Javascript Window Object (28/05/2020)

28/05/2020   215  0  

Javascript Document Object (28/05/2020)

28/05/2020   216  0  

Git & GitHub

Sử dụng Github (25/09/2020)

25/09/2020   168  0  

Học Vẽ

Giới thiệu về học vẽ chì trong 30 ngày (04/04/2021)

04/04/2021   0  

SQL

SQL khác nhau giữa where và having (25/09/2020)

25/09/2020   179  0  

SQL Phân biệt các join trong SQL (25/09/2020)

25/09/2020   165  0  

Nodejs

Nodejs - Template engine EJS (24/05/2020)

24/05/2020   215  0  

Nodejs - Source code quản lý Player (24/05/2020)

24/05/2020   242  0  

OOP

OOP nguyên tắc lập trình SOLID (25/09/2020)

25/09/2020   190  0  

OOP Các dạng bài tập (16/07/2020)

16/07/2020   265  0  

OOP - Tìm hiểu LỚP VÀ ĐỐI TƯỢNG (08/05/2020)

08/05/2020   305  0  

OOP Các khái niệm cơ bản (08/05/2020)

08/05/2020   291  0  

Reactjs

Reactjs - Sử dụng thư viện react-redux (06/12/2020)

06/12/2020   169  0  

Reactjs - thư viện UI Components tốt nhất cho ReactJS (01/10/2020)

01/10/2020   197  0  

Reactjs - sử dụng CSS & Sass (01/10/2020)

01/10/2020   189  0  

Reactjs - Form (01/10/2020)

01/10/2020   186  0  

Reactjs - Events (01/10/2020)

01/10/2020   197  0  

Reactjs - Lifecycle (01/10/2020)

01/10/2020   214  0  

Asp.NET Core

Asp.net Core sử dụng Unit Test cho Project (24/04/2020)

24/04/2020   325  0  

Asp.net Core Source code project Ecommerce và giải thích (19/04/2020)

19/04/2020   347  0  

Asp.net Core tùy chỉnh User trong Identity (16/04/2020)

16/04/2020   361  0  

Asp.net Core tìm hiểu về ngôn ngữ Razor page trang View (13/04/2020)

13/04/2020   377  0  

Asp.net Core tìm hiểu về Upload File (11/04/2020)

11/04/2020   335  0  

Asp.net Core tìm hiểu về Model Class (10/04/2020)

10/04/2020   329  0  

Opencart

Opencart lỗi mysql40 khi cào Opencart (16/01/2021)

16/01/2021   107  0  

Orthers

VS Code - Tìm hiểu (28/10/2020)

28/10/2020   130  0  

Tìm hiểu các package của Sublime (21/10/2020)

21/10/2020   124  0  

Docker - Docker-compose (17/10/2020)

17/10/2020   135  0  

Laravel

Laravel Restful API (25/09/2020)

25/09/2020   213  0  

Laravel test code bằng Phpunit (02/04/2020)

02/04/2020   384  0  

Package trong Laravel - hướng dẫn tạo Package cụ thể (31/03/2020)

31/03/2020   428  0  

Laravel tạo Middleware cho Route (30/03/2020)

30/03/2020   385  0  

Laravel tạo xác thực người dùng make:auth (30/03/2020)

30/03/2020   403  0  

SEO

Cách sử dụng Google Trend (25/07/2020)

25/07/2020   236  0  

Kiến Thức Phong Thủy

Chọn đá phong thủy theo công dụng (26/03/2021)

26/03/2021   31  0  

Học thuyết ngủ hành nguyên thủy (26/03/2021)

26/03/2021   21  0  

Cách hóa giải lục xung, lục hại (26/03/2021)

26/03/2021   21  0  

PyGame

Pygame - Game Tetromino (xếp hình) (15/09/2020)

15/09/2020   312  0  

Pygame - Các bước code Puzzle Memory (16/05/2020)

16/05/2020   450  0  

Pygame - Hướng dẫn làm game Puzzle Memory (17/04/2020)

17/04/2020   420  0  

Pygame - Một số khái niệm cơ bản (14/04/2020)

14/04/2020   498  0  

Pygame - Source Code Hello World (14/04/2020)

14/04/2020   367  0  

Pygame - Chuyển code pygame thành file.exe (13/04/2020)

13/04/2020   376  0  

Phong Thủy An Phát

Vòng tay đá Thạch anh Tóc Xanh (26/03/2021)

26/03/2021   25  0  

Vòng tay phong thủy đá Diopside (26/03/2021)

26/03/2021   25  0  

Vòng tay phong thủy đá ruby (26/03/2021)

26/03/2021   24  0  

Vòng tay đá Thạch anh Tóc Đen (26/03/2021)

26/03/2021   23  0  

Thềm thừ (cóc 3 chân) đá Obsidian đen  (26/03/2021)

26/03/2021   23  0  

C++

C++ Bài tập về Hàm - Tra cứu địa chỉ (09/04/2021)

09/04/2021   0  

Lê Giang Phong (09/04/2021)

09/04/2021   28  0  

C++ Vòng lặp (06/04/2021)

06/04/2021   16  0  

C++ Cấu trúc điều khiển (06/04/2021)

06/04/2021   21  0  

C++ Trừu tượng hóa (Abstraction) (05/04/2021)

05/04/2021   12  0  

C++ Sử dụng Structure trong C++ (05/04/2021)

05/04/2021   12  0  

PHP

PHP Tham trị, tham chiếu (14/07/2020)

14/07/2020   204  0  

PHP Hàm header (14/07/2020)

14/07/2020   193  0  

PHP Xử lý ngày tháng (14/07/2020)

14/07/2020   191  0  

PHP Upload File (14/07/2020)

14/07/2020   199  0  

PHP include, include_once, require, require_once trong PHP (14/07/2020)

14/07/2020   195  0  

PHP SESSION và COOKIE (14/07/2020)

14/07/2020   208  0  

Security

Cách kiểm tra và công cụ kiểm tra bảo mật (06/08/2020)

06/08/2020   231  0  

Security Testing là gì, các loại Security Testing (06/08/2020)

06/08/2020   211  0  

Một số hệ thống cần bảo mật thông tin (06/08/2020)

06/08/2020   160  0  

API Sendo

API Sendo (14/04/2021)

14/04/2021   0  

Python

Python - Polymorphism (Đa hình) (19/05/2020)

19/05/2020   268  0  

Python - Encapsulation (Đóng gói) (19/05/2020)

19/05/2020   276  0  

Python - Inheritance (Kế thừa) (19/05/2020)

19/05/2020   260  0  

Python - Lập trình OOP (19/05/2020)

19/05/2020   253  0  

Python - Iterators (Trình lặp) (12/05/2020)

12/05/2020   158  0  

Python - Lambda (hàm ẩn danh) (12/05/2020)

12/05/2020   267  0  

Java

Java Abstract và Interface (13/07/2020)

13/07/2020   23  0  

Java Abstract và Interface (29/06/2020)

29/06/2020   212  0  

Java Bài tập Hàm, String, Array, For, While, If.. (03/06/2020)

03/06/2020   236  0  

Java Methods (03/06/2020)

03/06/2020   214  0  

Java Enums (03/06/2020)

03/06/2020   213  0  

Java Bài tập cơ bản (03/06/2020)

03/06/2020   210  0