Python

Python

Video khóa Học Python từ Cơ bản đến Nâng cao trên Youtube: 

Nhóm thảo luận Học Python trên Facebook: 

Đề cương học lập trình Python từ Cơ bản đến nâng cao

Phần I. Lập trình Python Cơ Bản
Bài 1. Python - Concepts
Bài 2. Python - Đọc, ghi từ màn hình
Bài 3. Python - Đọc, ghi file
Bài 4. Python - Conditions
Bài 5. Python - Loops
Bài 6. Python - Array (Mảng)
Bài 7. Python - List
Bài 8. Python - Tuples
Bài 9. Python - Functions (Hàm)

Phần II. Lập trình OOP với Python
Bài 10. Python - Lập trình OOP
Bài 11. Python - Inheritance (Kế thừa)
Bài 12. Python - Encapsulation (Đóng gói)
Bài 13. Python - Polymorphism (Đa hình)
Bài 14. Python - Phạm vi Biến (Scope)
Bài 15. Python - Lambda (hàm ẩn danh)
Bài 16. Python - Iterators (Trình lặp)

Link tham khảo:

https://www.geeksforgeeks.org/python-programming-language/
https://www.w3schools.com/python/default.asp

 

Posts in Threads

Python - Polymorphism (Đa hình) (19/05/2020)

19/05/2020   273  0  

Python - Encapsulation (Đóng gói) (19/05/2020)

19/05/2020   281  0  

Python - Inheritance (Kế thừa) (19/05/2020)

19/05/2020   264  0  

Python - Lập trình OOP (19/05/2020)

19/05/2020   257  0  

Python - Iterators (Trình lặp) (12/05/2020)

12/05/2020   162  0  

Python - Lambda (hàm ẩn danh) (12/05/2020)

12/05/2020   270  0  

Python - Phạm vi Biến (Scope) (12/05/2020)

12/05/2020   268  0  

Python - Functions (Hàm) (11/05/2020)

11/05/2020   264  0  

Python - Tuples (11/05/2020)

11/05/2020   267  0  

Python - List (11/05/2020)

11/05/2020   275  0  

Python - Đọc, ghi file (11/05/2020)

11/05/2020   277  0  

Python - Loops (01/05/2020)

01/05/2020   271  0  

Python - Đọc, ghi từ màn hình (01/05/2020)

01/05/2020   310  0  

Python - Concepts (01/05/2020)

01/05/2020   298  0  

Python - Conditions (30/04/2020)

30/04/2020   270  0  

Python - Array (Mảng) (29/03/2020)

29/03/2020   338  0  
Showing 1 to 16 of 16 (1 Pages)