Laravel

Laravel

Laravel là một PHP Framework mã nguồn mở và miễn phí, nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển các ứng dụng website theo cấu trúc model-view-controller (MVC).

Đề cương học Laravel

Bài 1. Laravel Hướng dẫn cài đặt phiên bản mới nhất và phiên bản cụ thể

Bài 2. Laravel tạo xác thực người dùng make:auth

Bài 3. Laravel Routing định tuyến đường dẫn url cho website

Bài 4. Laravel sử dụng php artisan

Bài 5. Laravel tạo Middleware cho Route

Bài 6. Laravel hướng dẫn cách sử dụng Validation với ví dụ cụ thể

Bài 7. Laravel test code bằng Phpunit

Bài 8. Package trong Laravel - hướng dẫn tạo Package cụ thể

Bài 9. Laravel Restful API

Đề cương nghiên cứu

Bài 1: Laravel là gì? cách cài đặt laravel
Bài 2: Cấu trúc của laravel (5.3)
Bài 3: Route trong Laravel
Bài 4: View Trong Laravel
Bài 5: Blade template engine trong Laravel
Bài 6: Blade template engine trong Laravel(phần 2)
Bài 7: Controller trong Laravel
Bài 8: Query Builder trong Laravel
Bài 9: Model trong Laravel
Bài 10: Eloquent ORM trong Laravel
Bài 11: Các mối quan hệ (Relationships) trong Eloquent
Bài 12: Collections trong Laravel
Bài 13: Schema Buider trong Laravel
Bài 14: Migrations trong Laravel
Bài 15: Seeding trong Laravel
Bài 16: Form Request trong Larvel
Bài 17: Upload files trong Laravel
Bài 18: Validation trong Laravel
Bài 19: Validation trong Laravel (Phần 2)
Bài 20: Authentication Trong Laravel
Bài 21: Authentication Trong Laravel (Register)
Bài 22: Auththentication trong Laravel (Login, Logout)
Bài 23: Middleware trong Laravel
Bài 24: Hướng dẫn tích hợp và sử dụng laravel debugbar package
Bài 25: Bảy directives hữu dụng trong blade template có thể bạn chưa biết?
Bài 26: Ẩn config quan trọng trong chế độ debug Laravel
https://toidicode.com/hoc-laravel


Posts in Threads

Laravel Restful API (25/09/2020)

25/09/2020   351  0  

Laravel test code bằng Phpunit (02/04/2020)

02/04/2020   517  0  

Package trong Laravel - hướng dẫn tạo Package cụ thể (31/03/2020)

31/03/2020   603  0  

Laravel tạo Middleware cho Route (30/03/2020)

30/03/2020   513  0  

Laravel tạo xác thực người dùng make:auth (30/03/2020)

30/03/2020   532  0  

Laravel sử dụng php artisan (30/03/2020)

30/03/2020   488  0  
Showing 1 to 9 of 9 (1 Pages)