HMTL

HMTL

HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn cho các trang Web.
Với HTML, bạn có thể tạo Trang web của riêng mình.
HTML rất dễ học - Bạn sẽ thích nó!

Đề cương học HTML

Bài 1. HMTL giới thiệu về HMTL và các khái niệm cơ bản
Bài 2. HMTL giới thiệu các thẻ cơ bản
Bài 3. HMTL giới thiệu về sử dụng CSS
Bài 4. HMTL Hướng dẫn sử dụng thẻ liên kết a
Bài 5. HMTL Hướng dẫn sử dụng thẻ Hình ảnh Image
Bài 6. HMTL Hướng dẫn sử dụng thẻ Bảng Table

Link tham khảo

https://www.w3schools.com/html/default.asp
https://www.geeksforgeeks.org/html-tutorials/


Posts in Threads

HMTL Hướng dẫn sử dụng thẻ Bảng Table (26/04/2020)

26/04/2020   309  0  

HMTL Hướng dẫn sử dụng thẻ Hình ảnh Image (26/04/2020)

26/04/2020   313  0  

HMTL Hướng dẫn sử dụng thẻ liên kết a (26/04/2020)

26/04/2020   325  0  

HMTL giới thiệu về sử dụng CSS (26/04/2020)

26/04/2020   306  0  

HMTL giới thiệu các thẻ cơ bản (25/04/2020)

25/04/2020   332  0  

HMTL giới thiệu về HMTL và các khái niệm cơ bản (25/04/2020)

25/04/2020   339  0  
Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)