C++ Sử dụng command line to run project và truyền tham số

Threads: C++

 Hướng dẫn học C++ từ Cơ bản đến nâng cao 

B1. Build và run chương trình để chạy ra file .exe

B2. Mở cmd tại folder chứa thư mục  file.run .exe

B3. chạy lệnh để truyền tham số cho chương trình tại int main ( int argc, char *argv[] ) 
+ argc là số lượng tham số
+ argv là giá trị tham số

Chạy lệnh

nameProject thamso1 thamso2 thamso3...

Ví dụ

#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
int main ( int argc, char *argv[] )
{
    cout<<"so luong argc: "<<argc;
    cout<<"usage: "<< argv[1] <<" <filename>\n";
    cout<<"usage: "<< argv[2] <<" <filename>\n";
}

Cám ơn

Please login or register to see more...

Tags: C++

Reviews

Please login or register to comment