C++ Kỹ thuật đệ quy

Threads: C++

 Hướng dẫn học C++ từ Cơ bản đến nâng cao 

Nội dung bài viết

I. LÝ THUYẾT
1. Khái niệm đệ quy
2. Cấu trúc Hàm đệ quy 

II. BÀI TẬP
BT1: Tính số Finonacci thứ N bằng hàm đệ quy
BT2: Tính số Finonacci thứ N,bằng hàm đệ quy. 
BT3.Viết chương trình C++ sử dụng khái niệm hàm đệ qui để tính tích
BT4: Bài toán Tháp Hà Nội 
BT5: Đổi sang hệ nhị phân số nguyên dương N 
BT6: Tìm UCLN, BCNN dùng hàm đệ quy

Please login or register to see more...

Tags: C++

Reviews

Please login or register to comment