C++ Kiểu dữ liệu, kiểu biến và thư viện nhập xuất cơ bản

Threads: C++

 Hướng dẫn học C++ từ Cơ bản đến nâng cao 

Nội dung bài viết

I. LÝ THUYẾT
1. Kiểu dữ liệu trong C++
2. Biến trong C++
3. Thư viện nhập xuất cơ bản
4. Giải thích dòng lệnh: using namespace std

II. BÀI TẬP 
BT1: Nhập 2 số nguyên rồi xuất kết quả tổng 2 số ra màn hình.
BT2: Nhập 2 số thực rồi xuất kết quả tổng 2 số

Please login or register to see more...

Tags: C++

Reviews

Please login or register to comment