C++ Độ phức tạp tính toán (Time Complexity)

Threads: C++

 Hướng dẫn học C++ từ Cơ bản đến nâng cao 

Nội dung bài viết

I. LÝ THUYẾT

1. Độ phức tạp cố định
2. Độ phức tạp tuyến tính
3. Độ phức tạp thời gian bậc hai
4. Khái niệm Độ phức tạp tiệm cận

II. BÀI TẬP
Tính độ phức tạp tính toán:
BT1. constant time complexity
BT2. constant time complexity
BT3. linear in n (size of input)
BT4. Quadratic Time Complexity
BT5. Tìm độ phức tạp tốt nhất
BT6. Asymptotic Analysis Example
BT7. CM độ phức tạp tính toán 2n+1 là O(2n)

Please login or register to see more...

Tags: C++, OOP

Reviews

Please login or register to comment